Sociale Veiligheid Trefcentrum Oude Toren

Sociale Veiligheid binnen het Trefcentrum Oude Toren
Als bestuur van de stichting Trefcentrum Oude Toren vinden we het belangrijk om het Trefcentrum een veilige sociale omgeving te doen zijn voor alle vrijwilligers van- en bezoekers -aan het Trefcentrum, alsmede voor alle deelnemers aan activiteiten welke plaatsvinden in ons Trefcentrum. Onder sociale veiligheid verstaan we dat iedereen zich niet alleen veilig moet weten, maar ook veilig moet voelen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor hebben we, met inachtneming van de wet, een aantal specifiek op ons als Trefcentrum toegeschreven gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn onder meer te vinden op de website van het Trefcentrum. Van alle vrijwilligers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij activiteiten van het Trefcentrum, vragen wij deze gedragsregels te ondertekenen. Waarmee alle vrijwilligers zowel verklaren de gedragsregels te kennen als volgens de gedragsregels te handelen. Voorts dragen we als bestuur van het Trefcentrum zorg voor zowel een blijvende bewustwording van deze gedragsregels richting allen die op enigerlei wijze actief betrokken zijn bij het Trefcentrum, als voor een zodanige vormgeving van de uitvoer van onze activiteiten, dat daarin reeds een gerichte preventie besloten ligt.

Gedragsregels Sociale Veiligheid Oude Toren
De hierboven genoemde gedragsregels, zijn onder meer te vinden op deze website.
Link naar gedragsregels

Verklaring Omtrent Gedrag
Een van de kernactiviteiten van het Trefcentrum, vindt plaats onder de paraplu van de Hobbyclub voor jongeren. Wie denkt aan kinderen en het recreatief en spelenderwijs leren binnen deze Hobbyclubs, denkt op voorhand aan spel, plezier en het uitdagend creëren. Om aan dat spel, plezier en uitdaging concreet gestalte te geven binnen een veilige omgeving, hebben we regels opgesteld welke deel uitmaken maken van de al genoemde Gedragsregels Sociale Veiligheid Oude Toren. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een andere maatregel die het Trefcentrum in deze heeft getroffen. Deze verklaring is verplicht voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Hobbyclubs voor minderjarige en bij alle andere activiteiten van het Trefcentrum welke gericht zijn op zowel minderjarige- als andere kwetsbare deelnemers. Zo wordt van alle, bij deze activiteiten betrokken vrijwilligers, een VOG gevraagd en vragen we van iedere vrijwilliger, deze te overleggen. * Als bestuur van Stichting Trefcentrum Oude Toren, dragen we er zorg voor dat vrijwilligers bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet kunnen overleggen van een VOG, worden geweerd bij alle activiteiten van het Trefcentrum voor minderjarige en andere kwetsbare groepen.

* (Na de goedkeuring en vastlegging door het bestuur van de stichting Trefcentrum Oude Toren op 30 januari 2024, zijn de procedures omtrent de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opgestart met als streven een en ander nog in het voorjaar van 2024 af te ronden).

Melding Grensoverschrijdend Gedrag
Er is een speciaal meldpunt ingeval er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals omschreven in de navolgende Gedragsregels Sociale Veiligheid Trefcentrum Oude Toren. Een melding zal worden opgepakt door een speciaal hiervoor door het bestuur van de stichting Trefcentrum Oude Toren aangestelde commissie.

Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag Trefcentrum Oude Toren is:
Telefoonnummer 040-8432270
Emailadres: oudetoren@outlook.com

De aangestelde commissie grensoverschrijdend gedrag Trefcentrum Oude Toren heeft op voorhand een tweezijdige taak. Enerzijds heeft ze tot taak een eventuele melding van grensoverschrijdend gedrag op te pakken en af te handelen in lijn én geest met de daarvoor in de Gedragsregels Sociale Veiligheid Trefcentrum Oude Toren opgesteld regels. Anderzijds heeft ze tot taak, in lijn met het geformuleerde, het “begrip” Sociale Veiligheid breed uit te dragen en te verankeren binnen het Trefcentrum Oude Toren.
De commissie Sociale Veiligheid Trefcentrum Oude Toren bestaat uit:
Dhr. Aart van Ooijen (voorzitter)
Dhr. Maarten van de Kerkhof
Mw. Franny Verheijen